Environmental, Social & Governance

Compromesos amb la sostenibilitat i la gestió i inversió responsables

En els propers 5 anys, un 47,25% del valor dels actius utilitzarà almenys una font d’energia renovable a través de panells solars fotovoltaics.

Actualment, un 47,40% del valor del portfoli de MIMEISA compta amb alguna certificació immobiliària de tipus LEED o BREEAM, arribant en els propers anys a assolir un 79,80%.

A nivell corporatiu, les oficines de Mimeisa compten amb energia verda certificada, cosa que comporta no utilitzar combustibles fòssils en els processos de generació de l’energia.

Miguel Casas Huguet Mimeisa
Miguel Casas Huguet CEO de MIMEISA Asset Management

Com a family office i amb la visió d’invertir i gestionar actius per a les generacions futures, MIMEISA té com a meta la cerca per generar un impacte positiu ambiental i social. Entenem que és la millor manera de preservar i millorar el valor dels immobles reduint així el risc que la seva gestió comporta.

Cal destacar el ferm compromís de treballar per complir amb l’objectiu Net Zero a la cadena de valor de MIMEISA, així com el de treballar de manera conjunta amb proveïdors, competidors i clients per a la seva consecució.

La nostra estratègia de sostenibilitat

La nostra estratègia de sostenibilitat treballa per generar un impacte positiu a la societat en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Per això, MIMEISA compta amb els següents ODS estratègics:

MIMEISA entén la RSC com la responsabilitat que correspon a la companyia com a conseqüència de l'impacte que genera la seva activitat a la societat. Per complir aquesta responsabilitat, MIMEISA integra els aspectes ambientals, socials i de governança tant en el seu marc estratègic, com en la seva visió, missió, valors, objectius i activitat diària. D'aquesta manera, la política de RSC pretén crear un marc de referència que permeti generar valor a llarg termini i un impacte positiu per a tots els grups d'interès. Així mateix, amb l'objectiu de complir amb l'Agenda 2030, la companyia ha escollit els Objectius de Desenvolupament Sostenible estratègics següents:

MIMEISA ha optat per incloure la sostenibilitat tant en les seves activitats com en les preses de decisió, no només per una qüestió de valor dels seus accionistes, del medi ambient, o pel seu impacte en les comunitats de l'entorn sinó també perquè impacta positivament tant en el valor dels actius, com en l'exercici dels paràmetres financers, per exemple el cash flow, com també en la reducció del risc a curt, mitjà i llarg termini. MIMEISA ha creat el 2022 un Pla d'Acció que recull una sèrie de directrius cap a la recerca del NET ZERO i per generar un impacte positiu al benestar de les persones, a les comunitats de l'entorn i als clients.

Certificacions de sostenibilitat obtingudes o aconseguides a través de la rehabilitació, nova construcció i/o operativa:

Certificacions Real Estate Operatives/Construcció:

En curs les següents certificacions:

MIMEISA dóna suport a les recomanacions de la Task Force on climate Related Financial Disclosures (TFCD) per tal d'informar els grups d'interès de la manera com es gestiona el risc relacionat amb el canvi climàtic.

MIMEISA dóna suport al Pacte de les Nacions Unides amb la visió de tractar els reptes actuals i futurs de la societat

MIMEISA està treballant per aconseguir aquesta certificació que impulsa l‟adopció d‟estàndards que gestionen l‟impacte tant social com ambiental.

Registro del Cálculo de la Huella de Carbono en MITECO